Валута
BGN
 • BGN
 • EUR
Език
Меню
Профил
Език
Начало Връщане и замяна

Връщане и замяна

 

Клиентът има право в срок от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Animal Bulgaria (Мелтем ООД) възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.


Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато:

 

 • получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;
 • грешката е настъпила в резултат на наша вина.


Адресът за връщане на стоките е: Мелтем ООД, ЕИК: 203045853, тел: 0888639392, офис Еконт Експрес Бигла, ул. Бигла 37, София 1164.


Връщането се допуска при следните условия:

 • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Animal Bulgaria (Мелтем ООД) електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката.
 • Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.


Стоката не трябва да бъде използвана, да е в добър търговски вид, с оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Animal Bulgaria (Мелтем ООД) – фактура и гаранционна карта (ако е била издадена такава).


При връщането на стоката тя задължително трябва да бъде пакетирана в плик на съответната куриерска фирма или друга здрава полиетиленова опаковка, върху която да бъдат залепени документите за връщане (товарителница и т.н.). Върху оригиналната опаковка на стоката - кутия или плик на продукта НЕ трябва да бъдат залепвани никакви материали, тиксо, товарителници и други подобни, които да нарушават целостта и търговския вид на оригиналната опаковка!


Когато връщането на продукт е за сметка на Animal Bulgaria (Мелтем ООД) това става задължително с куриерска фирма използвана за доставка на стоката, а НЕ с произволно избран куриер от клиента.


Изисквания за стоката при замяна:

 • Клиентът трябва да предостави покупен документ.
 • Стоката трябва да е в добър търговски вид.
 • Стоката трябва да е с всичките етикети, с които е закупена.
 • Стоката трябва да е в оригиналната опаковка, която от своя страна трябва да е без никакви нарушения.

 

Опции за замяна:

 

 • Замяна за същия модел артикул (друг номер, цвят и т.н.)
 • Замяна за друг артикул на същата стойност или по-висока (като клиентът доплаща разликата)
 • Възстановяване на заплатената сумата

 

Условията за връщане и замяна на стоки, съгласно  чл. 112-115 от Закон за Защита на Потребителите (ЗЗП)

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 

(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

 

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 

(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

 

Чл. 117. (1) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от продавача или производителя към потребителя, да възстанови цената, заплатена за потребителската стока, да замени или поправи стоката или да положи други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него.

 

(2) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея.

 

Моля ползвайте този формуляр, за да поискате Връщане и замяна.

 

Полетата с * са задължителни.